Please wait a bit while StatShow is computing website's data...

Google search volume for "mobil ticaret"

Website results for "mobil ticaret"

 2 websites found

#165,384 (-17%) - mikro-odeme.com
Title: MikroÖdeme - Cep Telefonuyla Ödeme Servisi
Description: 35 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme alabilirsiniz.